top bg
menu bg Home separator overview separator Expertise separator members separator projects
under menu
Logo right logo
under logo
 


Adresa:

Rruga Bogdani
Pallati Bogdaneve
Tirane, Albania


Telefon:
+355 (0)4 234411

Faks:
+355 (0)4 234411

E-mail:
contact@lamajlaw.com

Web:
www.lamajlaw.comenglish version


Sokol Lamaj
Avokat


e-mail:
lamaj@lamajlaw.com

Edukimi:

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Tiranë, Shqipëri
                                                           
Shkolla e Lartë e Administatës Publike të Kryesisë së Këshillit të Ministrave Italiane, Caserta, Itali.
Studime Pasuniversitare në fushën e së drejtës administrative dhe administrimit publik.
                                                                               
Universiteti A&M në Florida të SHBA.
Kualifikim për deklarimin e aseteve.
                                                                       
Instituti Europian për Administrimin Publik. Mahstrit, Hollandë.
Kualifikim për drejtim dhe administrim publik

Centre for European Contitutional Law, Athine, Greqi.
Kualifikim për të drejtën kushtetuse

JICA, Tokio, Japoni
Kualifikim për të drejtën financiare

American Bar Association Central and East Europian Law Initiative, ABBA-CELI, Tirane
Kualifikim për Kodin Civil

 
Përvoja Profesionale:

Studio Ligjore LAMAJ, Avokat,

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë,
Shef i Kabinetit të Inspektorit të Përgjithshëm (2003-2005),

Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit, Sekretar i Përgjithshëm (2002–2003),

Ministria e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit, Sekretar i Përgjithshëm 2002,

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, Drejtor i Drejtorisë Juridike 2001–2002,

Zyra e Kryeministrit, Jurist në Departamentin Juridik 1997-2001,
Agjencia e Prokurimit Publik, Jurist 1996–1997

                                                                         

Pjesmarrja në Organizma Profesionale

Avokat në Dhomën e Avokatisë Tiranë; 2005 e në vijim

Avokat në zyrën e Avokatit të Qytetit në Bashkinë e Tiranës; Korrik 2003 – Qershor 2004

Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në shoqërinë Servcom sh.a; Tetor 1999 – Nëntor 2003

Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës në shoqërinë DV-Albturist; Shtator 2002 – Maj 2003

Anëtar i Këshillit Drejtues në Agjencinë e Trajtimit të Kredive; Korrik 1998 – Nëntor 2001

Anëtar i Këshillit Drejtues në Entin Kombëtar të Banesave; Korrik 2002 – Nëntor 2002

Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në shoqërinë Birra Tirana sh.a; Nëntor 1999 – Tetor 2001

Anëtar i Bordit të Përkohshëm në Qendrën e Publikimeve Zyrtare; Tetor 2000 – Prill 2001

Anëtar i Komisionit Parlamentar ad-hoc për kontrollin e pasurive të personave të zgjedhur dhe disa funksionarëve të lartë të administratës publike; Janar 1999 – Dhjetor 2000

 
Shkrime dhe publikime

Gazeta “Albania”;Maj 1999,

Revista “E drejta Parlamentare dhe Politikat Ligjore”; Shtator 2001,

Janar 2004 Strategjia Kombëtare e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK);

Ekspertiza Ligjore&Raporti i Vlerësimit të nevojave të TIK; Prill 2002,                                                

Gjuhët e huaja: Anglisht e Italisht  


bottom