Miresevini Personeli Klientet Sherbimet Projektet Kontakt e-mail me
         gen_30.1.gif
 

B2G - Studio per ENTET PUBLIKE

Në fushën e Turizmit:

Pjesëmarrës në hartimin e ligjit për zhvillimin e zonave që kanë përparësi turizimin, të akteve nënligjore të dala në zbatim të tij dhe të vendimeve të tjera të Këshillit të Ministrave që kanë dalë në fushën e turizmit. Pjesëmarrje në hartimin e Strategjisë së Zhvillimit të Turizimit. Pjesëmarrje dhe asistencë për Komitetin e Zhvillimit të Turizimit. Negociimi i marrveshjeve të kredisë dhe atyre ndihmëse me BERZH, për rikonstruksionin e objekteve akomoduese e turistike si Hotel Tirana, Hotel Rogner si dhe fshatra turitikë.

Në fushën e përafrimit të legjislacionit me BE-në.

Pjesëmarrje në grupin teknik të Programit të BE-së (programi PHARE) për projektin e Përafrimit të Legjislacionit me BE-në.

Në fushën e prokurimeve publike:

Pjesëmarrje në hartimin e akteve nënligjore për zbatimin e ligjit për prokurimin publik. Bashkëpunim në hartimin e dokumenteve standarte të tenderit për ndërtime, blerje dhe shërbime; Asistimi i kompanive të ndryshme në procesin e përgatitjes së dokumenteve standarte të tenderit për aplikim në një proces konkurimi.

Në fushën e etikës dhe konfliktit të interesit:

Hartimi i rregulloreve dhe asistimi i procesit të deklarimit të pasurive në Shqipëri. Pjesëmarrje në procesin e hartimit të projektligjit për konfliktin e interesit. Pjesëmarrje në Grupin Ndërministror të Monitorimit Antikorrupsion pranë Këshillit të Ministrave. Bashkëpunim edhe me OJF të ndryshme.

Në fushën e sistemit zgjedhor:

Monitorimi dhe asistimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për procesin zgjedhor 2001. Përfaqësim i KQZ-ës në Gjykatën e Apelit dhe në Gjykatën Kushtetuese. Pjesëmarrje në hartimin e akteve rregullatore të KQZ-ës për procesin zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin për vitin 2001. Pjesëmarrje në hartimin e strategjisë së planit të veprimit për zgjedhjet vendore 2003. Bashkëpunim në projektin për zgjedhjet të mbajtur nga IFES. Hartimi i disa temave të trajnimit për procesin zgjedhor në vend. Pjesëmarrje në Grupin e Punës për rishikimin e Kodit Zgjedhor të organizuar nga OSCE për zgjedhjet vendore 2003.

Në fushën e Teknologjisë së Informacionit:

Pjesëmarrje në hartimin e analizës ligjore dhe rekomandimeve të Strategjisë së Teknologjisë së Informacionit në Shqipëri, të financuar nga PNUD.

Në fushën e së drejtës ndërkombëtare:

Pjesmarrje në negociim dhe hartim të dokumentave bazë të funksionimit të organeve e agjencive të OKB dhe organizatave ndërkombëtare. Pjesmarrje në negociimet për reformimin e OKB e sidomos të organeve të të drejtave të njeriut të OKB, e statusit të Organizatës Ndërkombëtare të Migrimit. Pjesmarrje në negociimin dhe ratifikimin e Protokollit shtesë të Konventës kundër Torturës, pjesmarrje në grupin e punës për hartimin e një Protokolli shtesë të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat ekonomike, sociale e kulturore, në grupin e punës për krijimin e një instrumenti ligjor për dëmshpërblimin e viktimave të dhunimit të të drejtave ndërkombëtare të njeriut  e të së drejtës ndërkombëtare, etj. Pjesmarrje ne negociim për shtyrjen e detyrimeve të parashikuara në marrëveshjen e nënshkruar nga vendi ynë me OBT si shtyrja e datës së privatizimit të kompanisë së shërbimit të telefonisë fikse “Albtelecom”. Pjesmarrje në hartimin dhe prezantimin e raporteve të Shqipërisë përpara organeve të të drejtave të njeriut. Bashkepunim me OJQ te akredituara prane OKB dhe organizatave te tjera nderkombetare, më konkretisht në fushën e të drejtave të njeriut, të refugjateve e të migrimit.

Në fushën e decentralizimit dhe pushtetit vendor:

Pjesëmarrje në projektin e KE-së për hartimin e Strategjisë së Trajnimit të Organeve Vendore. Pjesëmarrje në hartimin e ligjit për gjendjen civile në Republikën e Shqipërisë, të akteve rregullatore të miratuara nga Këshilli i Ministrave për Rezervat e Shtetit, të Policisë së Mbrotjes nga Zjarri dhe Shpëtimi, të Regjistrimit të Pronave publike dhe inventarizimit të tyre etj. Bashkëpunim për një sërë projektesh me organizata jo fitimprurëse. Pjesëmarrje me cilësinë e avokatit në Zyrën e Avokatit të Qytetit në Bashkinë e Tiranës.

Në fushën e përfaqësimit:

Pjesëtarë të zyrës kanë një përvojë në përfaqësimin e klientëve në të gjitha shkallët e gjykimit si dhe në Gjykatën Kushtetuese.

dhënien e ekspertizës në fushën e së drejtës tregtare, kontraktore, ndëërkombëtare publike e private, prokurimeve, lejeve dhe licencave, në atë të konkurrencës, në sistemin e taksave, të regjistrimit të pronave të paluajtshme, të arbitrazhit si dhe në auditimin e kompanive.

 

B2B - Studio per Shoqerite tregtare 

Ofrimin e sherbimeve te asistences dhe konsulences ligjore për shoqërive tregtare qw lidhen me krijimin, administrimin, bashkimin, shndwrrimin, likujdimin dhe marrdhwnien e tyre me tw tretwt.

Studio ka ofruar kwtw shwrbim tek shoqwri korporative dhe tw thjeshta qw operojnw nw sektorw tw ndryshwm tw ekonomisw, ku pwrmendim:

Shoqerinw Alban Tirana Co, Saranda Construksion dhe Global Building Trade nw fushen e ndwrtimeve, Mare Oil, ne fushwn e naftws dhe gazit, Blu Imperial nw fushwn e ambalazhimit dhe tregtimit tw ujit tw pijshwm “Selita” etj.

Hartim dhe negociim kontratash per shoqwri vendase dhe tw huaja, nw lidhje me aktivitetin e tyre, ku pwrmendim kontratat:

Distribucioni, sipermarrjeje, huaje, enfiteoze, transporti, furnizimi, huaperdorje, franchising dhe kontrata pune per shoqerine Technogym, Farmacom, Alfazed, etj.

Konsulencë dhe asistencë juridike për përpilimin e dokumentacionit të nevojshëm për marrjen e kredive nga banka dhe institucionet financiare ndërkombëtare si BERZH, KfW, etj, që nga fillimi i procedurave për to e deri në përfundimin e marrjeve të kredisë dhe në vartësi të shumës dhe afatit të shlyerjes së tyre edhe të marrëveshjeve të tjera që garantojnë shlyerjen e plotë të tyre. Keto perfshijne:

Marrëveshjet për vënien në hipotekë të pronave të paluajtëshme;

Për vendosjen e pengut mbi kuotat apo aksionet e shoqërive huamarrëvese;

Marrëveshjet për përfundimin e projektit me garantimin e pagesave edhe nga sponsorët që janë themeluesit e shoqërisë;

Marrëvesje garancie kolaterale me ndërtuesin, për realizimin e punimeve në afat, sipas kushteve të kontratës së sipërmarrjes;

Marrëveshje mes aksionarëve apo ortakëve për nënshkrimin dhe pagimin e gjithë vleftave të aksioneve apo kuotave.

Konsulencë dhe asistencë juridike për lëshimin e letër kredive në zbatim të termave të lëvrimit të mallit përkatës sipas porosisë së blerësit, në përputhje me rregullat uniforme për kreditë ndërkombëtare dhe incotermat të publikuara nga Dhoma e Tregtisë Ndërkombëtare në Paris.

Studio ofron sherbimin ligjor per licencimin apo shwrbimin bankar me Bankën e Shqipërisë apo autoritete te tjera publike.

 
|Miresevini| |Personeli| |Klientet| |Sherbimet| |Projektet| |Kontakt|